Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง click
- เอกสาร การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา click
- เอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา click
- เอกสาร จุดเด่นของสถานศึกษา click
- ภาพบรรยากาศโดยรอบของสถานศึกษา click
 - ดาวน์โหลด โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน click
- ชมภาพกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ชาวนวมินท์ click
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานรับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน
    วันที่ 8 มกราคม 2557 click
 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดง ตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด
   ประจำปี 2555 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ยังไม่สาย click

- ประวัติโรงเรียน
- ทำเนียบผู้บริหาร
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหาร
- โครงสร้างหลักสูตร
- งานประกันคุณภาพ
- บุคลากรในโรงเรียน
- ข้อมูลนักเรียน
- อาคารสถานที่
- แผนที่
- เพลงมาร์ชโรงเรียน
-
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ฯ
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- ภาษาต่างประเทศ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูร่มพร  บุญสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู และเพื่อ
ให้ครูยอมรับเป็นศิษย์
- นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ ฯ
- นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
- นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
- นวมินทราชูทิศ พายัพ
- นวมินทราชูทิศ อีสาน
a
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้มีการจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการ
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของตนเองและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

      กิจกรรมปีการศึกษา 2558
- ค่ายจุดประกายฝัน
- ปฐมนิเทศนักเรียน
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- สรรพสาสมิตสานสัมพันธ์
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
- พิธีไหว้ครู
- บรรยายพิเศษโดยท่านผู้พิพากษา
- การประเมินคุณภาพภายใน
- โครงการรักษ์สายน้ำ รักมุกดาหาร
- ค่ายเยาวชนประชาธิปไตย
- วันต่อต้านยาเสพติด
- โครงการ อย.น้อย ปี58
- ค่ายคุณธรรม จริยะธรรม
- เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน

- มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน
- ค่ายเยาวชนทำดี ถวายในหลวง
- ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2558
- การประชุมผู้บริหาร 2/2558
- พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์

b
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมิน
ทราชูทิศ อีสาน ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557
- ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 - การประเมินคุณภาพภายใน - ค่าย English Camp
- กิจกรรมรายการรัฐสภาของเรา - รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร - การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด - วันสุนทรภู่ 2557
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมปลูกป่า - วันแม่แห่งชาติร่วมกับจังหวัด
- กิจกรรมค่ายวิชาการ - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - พิธีเปิดห้องอุ่นใจในสถานศึกษา


ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
- ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 - ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน - ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
- ร่วมงานวันวิสาขบูชา - ตำรวจสันติบาลอบรมให้ความรู้ - คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
- พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา
   ปีการศึกษา 2556
- โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
   พระมหากษัตริย์
- วันสุนทรภู่ 2556
- โครงการฝึกอบรมความรู้กฏหมาย
   เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
- พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด - เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา - ค่ายธรรมะเชิงปฏิบัติธรรม - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช - โครงการเทิดพระเกียรติ"หนึ่งในน้ำ
    พระราชหฤทัยด้านการศึกษา
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (โรงเรียน) - กิจกรรม OPEN HOUSE - 5 ธันวา มหาราช (จังหวัด)
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม - การประเมินคุณธรรมนำวิชาการ - ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
- โครงการพลังคิด สะกิดโลกฯ

- กิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าฯ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555
- การปฐมนิเทศนักเรียน - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 - งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานาเนื่องในวันวิสาขบูชา
- รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร - พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา
   ปีการศึกษา 2555
- การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4
- การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
   (English Camp)
- พิธีถวายสัตยาธิษฐาน,ไหว้ครู ประดับเครื่องหมาย
   และเปิดการฝึก นศท.(ภาคปกติ)
- การซ้อมเพื่อตรวจรับรองโรงเรียนในฝัน
- ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
   ประจำปี 2555
- การติดตามการดำรงสภาพสถาน
   ศึกษา รางวัลพระราชทาน
   ประจำปีงบประมาณ 2555
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนในฝัน
    (Roving Team)
- ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน - ประชุมสัมมนาผู้นำนักเรียน 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 12
- ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช - กีฬาสีภายในประจำปี 2555 - วันพ่อแห่งชาติ (4 ธ.ค. 55)
- มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ & กิจกรรม
    Open  House
- ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด - การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีโทรทัศน์   "คนรุ่นใหม่เดินตามรอยพระบาท
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ปีที่ 2
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดง   ตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด
  ประจำปี 2555 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ยังไม่สาย

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
- การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
- ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร - กิจกรรมวันไหว้ครู 2554
- อบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
- โครงการอิ่มบุญ 999 วัด - กิจกรรมวันเข้าพรรษา - ค่ายธรรมะวัยใส หัวใจใฝ่ธรรม
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 2554 - ศาลเยาวชนฯ มอบทุนการศึกษา - พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   พระบรมราชินีนาถ
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
   ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร
- TARO to school 2011 - มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1
   (รอบคัดเลือก)
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
   จังหวัดมุกดาหาร
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานห้องสมุด - กิจกรรมจัดเวเทีเสวนา
   "บทบาทเยาวชนป้องกันการทุจริต"
- กิจกรรมรณรงค์ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ - พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช - พิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
   5 ธันวาคม 2554
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัย
   ถวายพระพรชัยมงคล
- งานราตรีสโมสร มุกดาหารร่วมใจ
    เทิดไท้องค์ราชันย์
- การแข่งขันกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติ
- การประชุมสัมมนา 5 ภูมิภาค - กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
- งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
   ประจำปีการศึกษา 2554
- การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 1/2555  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน  Free Counters ครั้ง