รงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน
  
   วันที่ 25 กันยายน 2555 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้รับการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในฝัน เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนด
ีประจำอำเภอ โดยมีรองกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิทยา เขียวสังข์
ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน จากนั้น
รับชมการแสดงของนักเรียน ชุดบายศรีประทานพรและอาเซียนร่วมใจ
การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีท่านสุพร รักบำรุงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจเยี่ยม โดยเริ่มการตรวจเยี่ยมตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. จากนั้นคณะ
กรรมการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผล จนกระทั่งเวลา 19.30 น. คณะกรรมการได้
ประกาศผล รับรองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน