Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาเวียดนาม click
- ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 click
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 click
- ชมภาพงานกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษาครั้งที่ 15 click
- ชมภาพกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ชาวนวามินท์ click
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานรับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน
    วันที่ 8 มกราคม 2557 click
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สอบกลางภาคเรียน วันที่ 9,10,13 มกราคม 2557
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีโทรทัศน์ "คนรุ่นใหม่เดินตามรอยพระบาท
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ปีที่ 2click
 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดง ตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด
   ประจำปี 2555 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ยังไม่สาย click
 

 

- ประวัติโรงเรียน
- ทำเนียบผู้บริหาร
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหาร
- โครงสร้างหลักสูตร
- งานประกันคุณภาพ
- บุคลากรในโรงเรียน
- ข้อมูลนักเรียน
- อาคารสถานที่
- แผนที่
- เพลงมาร์ชโรงเรียน

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ฯ
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- ภาษาต่างประเทศ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูร่มพร  บุญสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดมหกรรมวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรม OPEN HOUSE
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย
เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง
- นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ ฯ
- นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
- นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
- นวมินทราชูทิศ พายัพ
- นวมินทราชูทิศ อีสาน
a
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำนักเรียนเข้าร่วม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ จ.มุกดาหาร

      กิจกรรมปีการศึกษา 2556

- ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4
- ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน
- ประชุมผู้ปกครอง ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
- ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
- ร่วมงานวันวิสาขบูชา
- ตำรวจสันติบาลอบรมให้ความรู้
- คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
- พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา
   ปีการศึกษา 2556

- โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
   พระมหากษัตริย์
- วันสุนทรภู่ 2556
- โครงการฝึกอบรมความรู้กฏหมาย
   เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

-
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
- เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- ค่ายธรรมะเชิงปฏิบัติธรรม
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
- โครงการเทิดพระเกียรติ"หนึ่งในน้ำ
    พระราชหฤทัยด้านการศึกษา

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (โรงเรียน)

- กิจกรรม OPEN HOUSE

- 5 ธันวา มหาราช (จังหวัด)
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
- การประเมินคุณธรรมนำวิชาการ
- ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
- โครงการพลังคิด สะกิดโลกฯ
- กิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าฯ
-
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

b
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน รับการประเมิน
คุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน

วันที่ 8 มกราคม 2557 ซึ่งผลปรากฏว่าโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ อีสาน ผ่านการประเมินในครั้งนี้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555
- การปฐมนิเทศนักเรียน - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 - งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานาเนื่องในวันวิสาขบูชา
- รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร - พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา
   ปีการศึกษา 2555
- การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4
- การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
   (English Camp)
- พิธีถวายสัตยาธิษฐาน,ไหว้ครู ประดับเครื่องหมาย
   และเปิดการฝึก นศท.(ภาคปกติ)
- การซ้อมเพื่อตรวจรับรองโรงเรียนในฝัน
- ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
   ประจำปี 2555
- การติดตามการดำรงสภาพสถาน
   ศึกษา รางวัลพระราชทาน
   ประจำปีงบประมาณ 2555
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนในฝัน
    (Roving Team)
- ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน - ประชุมสัมมนาผู้นำนักเรียน 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 12
- ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช - กีฬาสีภายในประจำปี 2555 - วันพ่อแห่งชาติ (4 ธ.ค. 55)
- มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ & กิจกรรม
    Open  House
- ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด - การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีโทรทัศน์   "คนรุ่นใหม่เดินตามรอยพระบาท
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ปีที่ 2
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดง   ตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด
  ประจำปี 2555 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ยังไม่สาย

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
- การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
- ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร - กิจกรรมวันไหว้ครู 2554
- อบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
- โครงการอิ่มบุญ 999 วัด - กิจกรรมวันเข้าพรรษา - ค่ายธรรมะวัยใส หัวใจใฝ่ธรรม
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 2554 - ศาลเยาวชนฯ มอบทุนการศึกษา - พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   พระบรมราชินีนาถ
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
   ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร
- TARO to school 2011 - มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1
   (รอบคัดเลือก)
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
   จังหวัดมุกดาหาร
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานห้องสมุด - กิจกรรมจัดเวเทีเสวนา
   "บทบาทเยาวชนป้องกันการทุจริต"
- กิจกรรมรณรงค์ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ - พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช - พิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
   5 ธันวาคม 2554
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัย
   ถวายพระพรชัยมงคล
- งานราตรีสโมสร มุกดาหารร่วมใจ
    เทิดไท้องค์ราชันย์
- การแข่งขันกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติ
- การประชุมสัมมนา 5 ภูมิภาค - กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
- งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
   ประจำปีการศึกษา 2554
- การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 1/2555  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน  Free Counters ครั้ง